Links Brussel gebruikt oneigenlijke middelen om decumul erdoor te krijgen

Op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Brussels Hoofdstedelijk Parlement

"Dit is een slechte oplossing omdat het een verkeerd probleem wil aanpakken", aldus Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, “die de institutionele verkokering doet toenemen in plaats van te rationaliseren. Wat mij ook grote zorgen baart is dat links Brussel met oneigenlijke institutionele middelen deze regeling, die nadelig is voor de Vlamingen in Brussel, er probeert door te krijgen.”

Vandaag werden drie voorstellen over decumul besproken in de Verenigde Commissies voor de Financiën en de Algemene zaken en voor de Binnenlandse zaken in het Brussels Parlement om een onverenigbaarheid in te voeren tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en het Europees Parlement.

De voorstellen die besproken werden zijn een slechte oplossing voor Brussel waar het aantal politieke mandaten te hoog ligt en de kleine oppervlakte zorgt voor permanente spanningen tussen gemeentelijk en gewestelijk niveau. Beide niveaus zouden daarom best met elkaar versmelten. Bovendien zijn de gemeenten onderling en met het gewest beleidsmatig zo fel met elkaar verstrengeld dat met deze decumulregeling de verkokering tussen die 20 politieke instellingen nog zal toenemen. “We hebben in afwachting van die fusie net meer nood aan onderlinge contacten, uitwisseling van informatie en ervaring én het opbrengen van begrip voor mekaars problemen”, aldus Johan Van den Driessche, “Het creëren van twintig verschillende werelden werkt daarin contraproductief.” Sommigen denken eraan die verkokering tegen te gaan door nóg een extra politiek orgaan te creëren, namelijk door het institutionaliseren van de zogenaamde Conferentie van Burgemeesters. “Maar het omgekeerde zal gebeuren”, voorspelt Van den Driessche, “door dit bijkomende niveau zal het gemeentelijk niveau nog aan politieke invloed winnen, wat de stilstand in dit gewest op zovele domeinen verder zal institutionaliseren.”

Bovendien wordt het voor kleine – en dus bij uitstek de Vlaamse – partijen moeilijker om zich in de kijker te werken. Voor de N-VA moet er in de eerste plaats werk worden gemaakt van een fusie van de 19 gemeenten met het gewest. Daarbij moeten de huidige gemeenten worden omgevormd tot arrondissementen of districten met beperkte bevoegdheden en onder voogdij van het gewest. De N-VA pleit voor een financiële decumul in de zin van wat het afgelopen jaar door het Brussels parlement werd uitgewerkt.

Bijzondere ordonnantie

Daarnaast wil de N-VA er nog op wijzen dat het hier gaat om een voorstel van bijzondere ordonnantie, en daardoor is een meerderheid in beide taalgroepen vereist, die - in tegenstelling tot wat sommigen menen - geen “uitwegstemming” voorziet na een afkoelingsperiode van 30 dagen wanneer de dubbele meerderheid er niet zou zijn.

Daarom ook dat Groen, Ecolo, SP.A, PS en Défi proberen deze dubbele meerderheid te omzeilen door de cumulregeling ingevoerd te krijgen via een aanpassing van de Brusselse gemeentewet. “Dit zou een oneigenlijk gebruik en een vorm van rechtsmisbruik zijn, ook ten nadele van de Vlamingen in Brussel, waartegen de N-VA zich met alle middelen zal verzetten”, waarschuwt Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is