N-VA-jongeren komen met 5-puntenplan voor Brusselse Noordwijk 2.0

Op 24 september 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad, Schaarbeek

Mathias Vanden Borre (31) en Annabel Tavernier (29), twee jonge kandidaten voor N-VA en beide prijkend op een mooie derde plaats voor respectievelijk Brussel-stad en Schaarbeek, komen met een gezamenlijk plan om de Brusselse Noordwijk en omliggende stationsbuurt te herwaarderen. 

Het 'Manhattanplan', een ambitieus project in de Brusselse Noordwijk dat de modernisering van Brussel moest inzetten en de economische bedrijvigheid moest opkrikken, dateert van de jaren zestig. De balans vandaag? De Noordwijk en de stationsbuurt staan vandaag bekend als een slaapwijk met een sterk verarmde woonwijk er rond. Het hart van de wijk is gekenmerkt door hoge kantoorgebouwen, een erfenis uit het tijdperk Vanden Boeynants, en leegstand en verloedering in de straten eromheen. De achterkant van het Noordstation met de schijnbaar ongecontroleerde raamprostitutie maken het plaatje compleet. 

Annabel en Mathias zijn van mening dat de besturen van Brussel-stad en Schaarbeek beter moeten samenwerken willen ze alsnog van dit deel van Brussel het nieuwe Manhattan maken. Hun plan omvat vijf punten.

  1. Veiligheid. We willen werk maken van een veiligheidscultuur in Brussel. Er moet paal en perk gesteld worden aan de straffeloosheid en het laksisme. De (nachtelijke) veiligheid in de Noordwijk, en bij uitbreiding de Alhambrawijk en de stationsbuurt is zwaar ondermaats. Minister-president Rudi Vervoort (PS) slaagt er maar niet in de betrokken burgemeesters (Brussel, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node) te overtuigen zich achter een gemeenschappelijke visie en aanpak van de prostitutie te scharen. Wat daarbij onthutsend is, is dat de drie betrokken burgemeesters twee partijgenoten en één coalitiegenoot zijn. Ondertussen kreunen de inwoners van de betrokken buurten onder de overlast en vermindert de leefbaarheid van de betrokken buurten zienderogen. We geloven in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid om het gevoel van straffeloosheid en het gevoel van onveiligheid bij de burger aan te pakken. Met GAS-boetes pakken we de ‘kleine’ criminaliteit aan zoals kleine drugshandel, wildplassen en andere vormen van overlast. Gemeenschapswachten kunnen die taak op zich nemen en zo de werkdruk van de politie verminderen (die op haar beurt meer middelen kan inzetten om de zware misdrijven aan te pakken). Het stadsbestuur moet enkel ervoor zorgen dat de gemeenschapswachten opgeleid worden tot gemeenschapswachten-vaststellers. Daarnaast pleiten we voor het inzetten van meer veiligheidscamera’s op strategische plaatsen opdat daders beter opgespoord kunnen worden en voor de invoer van buurtinformatienetwerken. Het is onbegrijpelijk dat malafide cafés, afwerkhotels, mensenhandelaren en zware criminelen kunnen floreren in deze wijk. Nochtans zijn er wel degelijk alternatieven voor deze mensonterende toestanden. Antwerpen heeft reeds jaren geleden aangetoond dat dankzij een integrale aanpak straatprostitutie kan worden gebannen en een wijk op relatief korte termijn terug kan opleven. Een gecontroleerde omgeving met politie en andere hulpdiensten, een stringent "ramenbeleid" met eventueel een "Brusselse Villa Tinto" en samenwerking tussen alle betrokken diensten en het nachtleven zijn sleutelrecepten om deze zwarte pagina in Brussel om te slaan.
  2. Economie. Meer economische bedrijvigheid is een absolute noodzaak in ons Gewest. Een kwalitatieve opwaardering van een aantal kantoorgebouwen (zoals de WTC's) zijn noodzakelijk. We pleiten voor een belastingvermindering om nieuwe ondernemingen, en dus werkgelegenheid, aan te trekken. Een verlaging van de belasting op kantoren is hierbij prioritair. Verder zetten we in op voldoende ruimte voor de ontwikkeling van middenstand en KMO’s. Winkelbuurten als deze in de Brabantstraat moeten opnieuw aantrekkelijk gemaakt worden.
  3. Netheid. Netheid in Brussel laat op vele plaatsen te wensen over, maar de Noordwijk en de buurt er rond spant op vele plaatsen jammer genoeg de kroon. De bruggen onder de spoorlijnen zijn hervormd in een openbaar urinoir waarbij men over een zeer sterke maag moet beschikken om deze wandeling ongeschonden door te komen.  Deze spoorwegbruggen vormen echter in vele opzichten een verbindingsweg tussen Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Brussel-stad. Openbare voorzieningen met geurbeperking en een lokaal "plasplan" kunnen de hoogste noden ledigden. Een structurele aanpak dringt zich echter op waarbij ook stadswachters, camera's en politiediensten moeten worden ingeschakeld. 
  4. Mobiliteit. De nabijheid van het Noordstation is een belangrijk verkeersknooppunt dat opgewaardeerd en beter bereikbaar moet worden. In de eerste plaats zijn betere fietsvoorzieningen en een grote beveiligde fietsenparking noodzakelijk en moet er meer ruimte komen voor deelmobiliteit zoals steps, elektrische scooters en deelwagens. Daarnaast dringen de renovatie van het busstation van De Lijn en de bouw van een modern internationaal busstation aan het Noordstation zich op. Onze hoofdstad en alle reizigers hebben baat bij een veilig en comfortabel busstation aan het Noordstation. Het Noordstation zelf moet grondig aangepakt worden. De werken die momenteel worden uitgevoerd zijn een goede eerste stap, maar moeten in een groter geheel passen. Verder dienen de verkeersstromen in de wijk moeten onderzocht worden met een herinrichting van een aantal straten, pleinen, fietspaden en voetpaden als doel.
  5. Openbare ruimte. Een gemixte invulling van functies (werken, wonen, recreatie, winkelen, kinderopvang, scholen, ...) is een sleutelfactor om de wijk aangenamer te maken. De groene ruimtes moeten beter op elkaar aansluiten en hun functie als park vrijwaren. Dit betekent dat alles in het werk gesteld moet worden om een tweede Calais in en rond het Maximiliaanpark te vermijden. Zo kan de Noordwijk ook aansluiting vinden bij het vernieuwde Tour & Taxis en kan de noodzakelijke groene long in het Gewest uitgebreid worden.

 

Mathias Vanden Borre: "In een ideale wereld worden al deze problemen op Gewestelijk niveau aangepakt, waarbij het bestuur en privé-actoren de handen in elkaar slaan. In afwachting van dit politieke réveil, pleit ik alvast voor concrete oplossingen waar zowel Brussel-stad, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node beter van worden. Met mijn derde plaats op de N-VA lijst in Brussel-stad wil ik alvast aantonen dat er bereidheid is om problemen aan te pakken."

Annabel Tavernier: “Brussel verdient beter. Vele burgers voelen zich miskend, ze krijgen geen antwoord krijgen op vragen naar een oplossing voor onder andere meer veiligheid. N-VA biedt een alternatief, ze durft de problemen te benoemen en stelt concrete oplossingen voor. We willen losweken wat vastgeroest zit en via inspirerende ideeën de hoofdstad een nieuw elan geven. Ik hoop dat de kiezer op 14 oktober voor de verandering kiest en mij hun stem en vertrouwen geeft.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is