N-VA trekt met ervaren ploeg naar Brusselse kiezer

N-VA stapt met ervaren ploeg naar de Brusselse kiezer/ La N-VA se présente aux électeurs bruxellois avec une équipe expérimentée

 

Met Cieltje Van Achter, Karl Vanlouwe en Toby De Backer waren de lijsttrekkers van de Brusselse, Vlaamse en federale N-VA-lijsten reeds gekend. Vandaag maakt de partij ook de overige kopstukken bekend waarmee N-VA in 2024 naar de Brusselse kiezer stapt. “Met ons ervaren team bieden we een alternatief voor het malgoverno dat onze hoofdstad al veel te lang kenmerkt.”

 

Op de Brusselse lijst wordt Cieltje Van Achter gevolgd door Mathias Vanden Borre (plaats 2) en Gilles Verstraeten (plaats 3). Met Karlien Dekens staat ook een jongere hoog op de lijst. Zij is communicatiemedewerker en neemt de vierde plaats in. Gemeenteraadsleden Maarten Bijnens uit Molenbeek (plaats 5), Regine Heijvaert uit Sint-Agatha-Berchem (plaats 6) en Sara Rampelberg uit Jette (plaats 16) versterken de lijst voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met hun lokale ervaring.

De Vlaamse lijst wordt getrokken door Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe, gevolgd door Sigrid Moerman. Sigrid Moerman was schooldirecteur en is met haar ervaring in het onderwijs uitstekend geplaatst om vanuit het Vlaamse parlement het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te behartigen. Annabel Tavernier, uittredend Vlaams parlementslid, keert terug naar het Europese forum en is tweede opvolger op de Europese lijst.

 

Federaal rekent N-VA op Toby De Backer, die vandaag als adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Zuhal Demir onder andere inzet op een betere luchtkwaliteit en het tegengaan van PFAS verontreiniging.

“Na jaren constructief oppositiewerk, kennen wij de pijnpunten van het Brusselse bestuur als geen ander.” reageert Cieltje Van Achter. “Wij rekenen op de stem van de Brusselaars op 9 juni 2024 om een halt toe te roepen aan het slechte bestuur van Brussel. Met N-VA aan de knoppen willen we het tij keren. Wij willen een veiliger en netter Brussel en meer Brusselaars aan het werk. Maar ook het bestuur moet anders: efficiënter en met de rekeningen op orde. Onze Brusselse welvaart staat voorop. Een betere tweetaligheid van onze administraties en gezondheidszorg is een vanzelfsprekendheid. Ook willen wij garant staan voor een kwaliteitsvolle Nederlandstalige dienstverlening door Vlaanderen in Brussel.

N-VA heeft een sterke ploeg in Brussel en met onze ervaren ploeg, aangevuld met beloftevolle nieuwe kandidaten, hopen wij vele Brusselaars op 9 juni 2024 te overtuigen. ” 

 

-----------------------------------------

 

La N-VA se présente aux électeurs bruxellois avec une équipe expérimentée avec Cieltje Van Achter, Karl Vanlouwe et Toby De Backer, les têtes de liste des listes bruxelloise, flamande et fédérale de la N-VA étaient déjà connues. Aujourd'hui, le parti annonce également les autres candidats clés avec lesquels la N-VA se présentera aux électeurs bruxellois en 2024. "Avec notre équipe expérimentée, nous offrons une alternative à la mal gouvernance qui caractérise notre capitale depuis bien trop longtemps."

 

Sur la liste bruxelloise, Cieltje Van Achter est suivie par Mathias Vanden Borre (place 2) et Gilles Verstraeten (place 3). Avec Karlien Dekens, la jeunesse figure également en bonne place sur la liste. Elle est chargée de communication et occupe la quatrième place. Les conseillers communaux Maarten Bijnens de Molenbeek (5e place), Regine Heijvaert de Sint-Agatha-Berchem (6e place) et Sara Rampelberg de Jette (16e place) renforcent la liste du Parlement de Bruxelles-Capitale grâce à leur expérience locale.

La liste flamande est conduite par le député flamand Karl Vanlouwe, suivi de Sigrid Moerman. Sigrid Moerman a été directrice d'école et, grâce à son expérience dans le domaine de l'éducation, elle est idéalement placée pour représenter l'enseignement néerlandophone à Bruxelles depuis le Parlement flamand. Annabel Tavernier, députée flamande sortante, revient sur la scène européenne et est deuxième suppléante sur la liste européenne.

 

Au niveau fédéral, la N-VA compte sur Toby De Backer qui, en tant que chef de cabinet adjoint de la ministre flamande Zuhal Demir, s'engage aujourd'hui, entre autres, à améliorer la qualité de l'air et à lutter contre la pollution par les PFAS.

 

"Après des années de travail d'opposition constructif, nous connaissons très bien les points faibles de l'administration bruxelloise", répond Cieltje Van Achter. "Nous comptons sur le vote des Bruxellois le 9 juin 2024 pour mettre un terme à la mauvaise gouvernance bruxelloise. Avec la N-VA aux commandes, nous voulons renverser la vapeur. Nous voulons que Bruxelles soit plus sûre et plus propre et que plus de Bruxellois soient au travail. Mais la gouvernance doit aussi changer : plus efficace et avec des comptes en ordre. Notre prospérité bruxelloise passe avant tout. Un meilleur bilinguisme dans nos administrations et nos soins de santé est une évidence. Nous voulons également garantir un service néerlandophone de qualité de la part de la Flandre à Bruxelles.

La N-VA dispose d'une équipe solide à Bruxelles et expérimentée, complétée par de nouveaux candidats prometteurs, nous espérons convaincre de nombreux citoyens bruxellois le 9 juin 2024. "

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is